GDPR

INFORMACE NAKLADATELSTVÍ SIMURAKA S.R.O. O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci, dovolte nám, abychom vás v souvislosti s platností nařízení General Data Protection Regulation („GDPR“) informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

1) Správcem osobních údajů je: Nakladatelství Simuraka s.r.o. se sídlem Nad Nuslemi 26, Praha 4 . Osobní údaje jsou oprávněni zpracovávat naši zaměstnanci.

2) Osobní údaje, které zpracováváme: – Jméno a příjmení  – Adresa pro doručení objednávky – Platební a fakturační údaje související s platbou za objednávku –  E-mail – Telefon.

3) Osobní údaje uchováváme k těmto účelům: K uzavření smlouvy – Pro splnění právní povinnosti – Pro udělený souhlas subjektu – Pro kontrolní účely (finanční kontrola apod.).

4) Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu 10 let či po dobu povinné doby uchování dat.

5) Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány: – Strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů – V písemné podobě.

6) Jako náš zákazník – subjekt osobních údajů  – máte kdykoli právo na informace a přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o Vás  zpracovávány, a právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném, a strojově čitelném formátu). Vzor žádosti je k dispozici níže. – Máte právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založené na poskytnutém souhlasu nebo ze zákonných důvodů. To znamená, že takové právo zejména není dáno tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. –Jako subjekt osobních údajů můžete coby naši zákazníci souhlas kdykoliv odvolat písemně (dopisem, e-mailem). Jako subjekt osobních údajů máte právo požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, přičemž ty Vám je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. – Jako subjekt osobních údajů máte právo, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Nakladatelství Simuraka nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nakladatelství Simuraka prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování včetně profilování. Nakladatelství Simuraka prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

Rádi Vám individuálně odpovíme na jakékoli další otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše Nakladatelství Simuraka, s.r.o.

***

VZOR: ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ EVIDOVANÝCH V NAKLADATELSTVÍ SIMURAKA S.R.O.

Vážení zákazníci, v případě žádosti o přístup, opravu, výmaz či námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prosím použijte tento vzor žádosti.

Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení: ________________________________________

Adresa: _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup :  Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli); nebo Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem: na následující emailovou adresu: ____________________; nebo na následující adresu: ____________________.

Právo na opravu: Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________ Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

Právo na výmaz: Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování: (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat) Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

Právo na přenositelnost: Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________. Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________ NEBO Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci: Jméno správce: ___________________________ Adresa správce:___________________________ Email správce: ___________________________ Telefon správce: ___________________________ .

Právo vznést námitku proti zpracování: Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________ .

Důvod žádosti: Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemusí být žádosti vyhověno.

Rádi Vám individuálně odpovíme na jakékoli další otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše Nakladatelství Simuraka, s.r.o.